Hoán đổi

Tiến hành swap giữa các crypto với VNDT với thao tác đơn giản. Đây là một cánh cửa mở ra sự giao thoa giữa crypto và fiat tại Việt Nam.