Trung tâm trợ giúp


Thay đổi mật khẩu

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn, nhấn chọn [Tài khoản] phía dưới góc trái màn hình sau đó chọn  [Bảo mật]

 

Trong mục bảo mật vui lòng chọn [Thay đổi mật khẩu]

Tại trang đặt lại mật khẩu vui lòng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới vào các ô tương ứng sau đó nhấn chọn [Cập nhật] để hoàn thành quá trình thay đổi mật khẩu

Lưu ý: 

Mật khẩu mới cũng phải bao gồm ít nhất 8 ký tự bao gồm cả số và chữ cái trong đó có 1 chữ cái VIẾT HOA và một số.