Trung tâm trợ giúp


Hoán đổi tiền mã hóa

  1. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn. Sau đó nhấn chọn [Hoán đổi]

  1. Tại mục thanh toán vui lòng chọn loại tiền điện tử bạn có sẵn và nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn chuyển đổi

  1. Bạn sẽ nhìn thấy số tiền chuyển đổi tương đương. Nếu bạn đồng ý với mức chuyển đổi đó nhấn chọn [Hoán đổi] chuyển sang bước tiếp theo

  1. Trên màn xác nhận bạn vui lòng xem lại  số tiền chuyển đổi bao gồm cả phí chuyển đổi. Sau đó nhấn [Xác nhận] để kết thúc quá trình chuyển đổi

5. Nhập mã PIN để kết thúc giao dịch