Trung tâm trợ giúp


Hạn mức giao dịch

1.Thành Viên

Đối với giao dịch nạp,  member được nạp tối đa 50.000.000 VND/1 ngày, tối đa 5.000.000 VND/1 giao dịch.

Đối với giao dịch rút, member được rút tối đa 20.000.000 VND/1 ngày,  tối đa 2.000.000 VND/1 giao dịch.

2. Thành viên ưu tiên

 

Đối với giao dịch nạp, thành viên ưu tiên được nạp tối đa 10.000.000.000 VND/1 ngày, tối đa 300.000.000 VND/1 giao dịch.

Đối với giao dịch rút, thành viên ưu tiên được rút tối đa 5.000.000.000 VND/1 ngày, tối đa 300.000.000 VND/1 giao dịch.

3. Thành viên chuyên nghiệp

Đối với giao dịch nạp, thành viên chuyên nghiệp được nạp tối đa 100.000.000.000 VND/1 ngày, tối đa 1.000.000.000 VND/1 giao dịch.

Đối với giao dịch rút, thành viên ưu tiên được rút tối đa 50.000.000.000 VND/1 ngày, tối đa 500.000.000 VND/1 giao dịch.

4. Thành viên doanh nghiệp

Đối với giao dịch nạp, thành viên doanh nghiệp  được nạp không giới hạn VNDT/1 ngày/1 giao dịch

Đối với giao dịch rút, tthành viên doanh nghiệp  được nạp không giới hạn VNDT/1 ngày và < 500.000.000 VNDT/ 1 giao dịch