Trung tâm trợ giúp


Hoa hồng giới thiệu

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn, nhấn chọn [Tài khoản] góc dưới bên phải màn hình

    

Tại trang Tài khoản vui lòng nhấn chọn [Giới Thiệu] để xem thông tin chi tiết về tài khoản giới thiệu

 

Tại trang Giới thiệu bạn có thể xem được mã giới thiệu của mình và thông tin về các tài khoản con bạn đang sở hữu ( các tài khoản đã kích hoạt).